Alex Nagel Salon

Algemene voorwaarden

1: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Alex Nagelsalon en een cliënt waarop Alex Nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Alex Nagelsalon een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
2: Inspanningen Alex Nagelsalon
Alex Nagelsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alex Nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling.
3: Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Alex Nagelsalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet op tijd nakomt, mag Alex Nagelsalon het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Alex Nagelsalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Alex Nagelsalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen.
4: Betalingen
Alex Nagelsalon vermeldt alle prijzen van behandeling zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Alex Nagelsalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of in de salon de rekening over te maken.(GEEN PIN)
5: Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Alex Nagelsalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Alex Nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Alex Nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.
6: Aansprakelijkheid
Alex Nagelsalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alex Nagelsalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Alex Nagelsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
7: Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Alex Nagelsalon. Alex Nagelsalon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Alex Nagelsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals afgesproken. Alex Nagelsalon geeft geen geld terug.